Wyroby Hutnicze
Fabryka Mieszalników
Akumulatory

Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie,35-326 Rzeszów, ul. Zaciszna 42,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428007, NIP 813-367-37-94, REGON 180869801. Kontakt do Administratora pisemnie na adres jego siedziby.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umów handlowych, cywilnoprawnych, prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych, wykonywania rozliczeń finansowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w celu zawarcia, wykonania, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów.

 3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym art. 6 ust. 1 RODO;

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, mogą być:

  1. podwykonawcy, partnerzy świadczący usługi techniczne i teleinformatyczne, instytucje finansowe, kancelarie prawne,

  2. podmioty świadczące usługi transportowe, kurierskie, operatorzy pocztowi i przewoźnicy,

  3. podmioty ubezpieczeniowe oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, podmioty prawnicze i windykacyjne),

  4. podmioty administracji publicznej i samorządowej; 

  5. podmioty wykonujące usługi audytu, podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną,

  6. podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,

  7. inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji celów oraz dane wynikające z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Zakres ten obejmuje w szczególności dane identyfikujące lub weryfikujące, dane kontaktowe oraz dane finansowe.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych oraz przez okres wynikający z obowiązują przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.

 8. W związku z przetwarzaniem oraz przechowywaniem danych posiada Pan/Pani prawo do:

  1. dostępu do treści przetwarzanych danych;

  2. sprostowania danych;

  3. usunięcia danych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych;

  5. wydania danych;

  6. przeniesienia danych,

  7. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych- do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 9. Administrator celem umożliwienia Panu/Pani skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 8 udostępnia w siedzibie Spółki INA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosowne formularze.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

 11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy.

 12. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem